วิสัยทัศน์และพันธกิจ


1.  ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน
-  ให้องค์กรชุมชนมีศักยภาพและความเข้มแข็ง
-  ให้การบริหารจัดการองค์กรชุมชนมีคุณภาพ
-  ประชาชนในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความรู้  ความสามารถ
2.  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม
-  ประชาชนห่างไกลจากยาเสพติด
-  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3.  ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง  การบริหารและการพัฒนาบุคลากร
-  ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
-  ประชาชนมีความรู้  ความเข้าใจ  ในการกฎหมาย
-  การบริหารงานในองค์กรมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล
4.  ด้านการพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
-  จัดการเรียนการศึกษาทั้งในและนอกระบบในลักษณะการเรียนรู้ตลอดเวลา
-  พัฒนาการศึกษาให้ทันต่อยุคโลกาภิวัตน์
-  ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่น
5.  ด้านการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการด้านสาธารณสุข
-  ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
6.  ด้านการพัฒนาเสริมสร้างความเข็มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน
-  ส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนให้มีรายได้เสริม
-  จัดให้มีแหล่งค้นคว้าทางวิชาการและข้อมูลข่าวสารในท้องถิ่น
7.  ด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพื้นฐาน
-  จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานอย่างพอเพียง  ต่อการพัฒนาท้องถิ่น
-  จัดให้มีน้ำสำหรับอุปโภค  บริโภคอย่างทั่วถึง
8.  ด้านการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม
-  ส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
-  ส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น
ข้ามไปยังทูลบาร์