กองคลัง

นางสาวสุชาดา วันตื้อ

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวประภัสสร กันธิพร้าว

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

- ว่าง -

นักวิชาการพัสดุ

นายอำนาจ อวดห้าว

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

นางสาวน้ำทิพย์ ก๋าเร็ว

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

นางสาวฐานิตาพัชร อินต๊ะวงค์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นายภานุพงษ์ พรหมปัญญา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวสุมาลี เทพประสาร

คนงาน

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของสำนักกองคลัง


มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับ เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาล และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

การบริหารงาน

สำนักการคลัง ประกอบด้วยโครงสร้าง 3 ส่วน 7 ฝ่าย คือ

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
2. ส่วนบริหารงานคลัง

2.1 ฝ่ายการเงินและบัญชี

- งานการเงินและบัญชี
- งานเงินเดือนบำเหน็จบำนาญสวัสดิการและการเบิกจ่าย

2.2 ฝ่ายระเบียบและสถิติการคลัง

- งานระเบียบการคลัง
- งานสถิติการคลัง

3. ส่วนพัฒนารายได้

3.1 ฝ่ายพัฒนารายได้

- งานพัฒนารายได้
- งานผลประโยชน์

3.2 ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

- งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
- งานบริการข้อมูล

4. ส่วนพัสดุ

4.1 ฝ่ายจัดหาพัสดุ

- งานจัดซื้อจัดจ้าง
- งานสัญญาและหลักประกัน

4.2 ฝ่ายทะเบียนพัสดุ

- งานทะเบียนพัสดุ
- งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ปฏิบัติงานด้านธุรการ งานสารบรรณ งานสวัสดิการของพนักงานและลูกจ้าง และงานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินของสำนักการคลัง

ส่วนบริหารงานคลัง แบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย

1.ฝ่ายการเงินและบัญชี แบ่งออกเป็น 2 งาน คือ

1.1 งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
- ควบคุมและจัดทำทะเบียนงบประมาณรายจ่าย
- จัดทำเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน
- การจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่าย
- จัดทำบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท
- จัดทำรายจ่ายประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี และรายงานอื่นๆ
- จัดเก็บฏีกาเบิกจ่ายเงิน
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

1.2 งานเงินเดือนบำเหน็จบำนาญสวัสดิการและการเบิกจ่าย มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- จัดทำฐานข้อมูลการรับเงินเดือน บำเหน็จบำนาญและค่าตอบแทนของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลและข้าราชการถ่ายโอน
- จัดทำและตรวจสอบข้อมูลประเภทรายจ่ายที่จ่ายจากเงินเดือนและเงินบำนาญ
- จัดทำรายงานสรุปรายจ่ายเงินเดือนและเงินบำนาญ
- จัดทำเอกสารและรายละเอียดสรุปประกอบการถอนเงิน
- จัดทำและตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงินเดือน เงินบำนาญ และค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นรายเดือน
- จัดทำและตรวจนสอบรายละเอียดการหักภาษี ณ ที่จ่าย
- จัดทำและตรวจสอบรายละเอียดการนำส่งเงินสมทบประกันสังคม
- จัดทำหนังสือรับรองการจ่ายเงินเดือน
- จัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

2. ฝ่ายระเบียบและสถิติการคลัง แบ่งออกเป็น 2 งาน คือ

2.1 งานระเบียบการคลัง มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- ควบคุมการตรวจสอบว่าการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
- จัดระเบียบเกี่ยวกับการเงินและพัสดุตลอดจนตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญจ่ายในการเบิกจ่าย
- จัดทำระเบียบบัญชีควบคุมการใช้จ่ายและการใช้จ่ายพัสดุ
- ควบคุมการใช้จ่ายเงินและพัสดุให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

2.1 งานสถิติการคลัง มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- จัดทำสถิติรายรับและรายจ่ายจริงประจำปีงบประมาณ
- จัดทำประมาณการรายรับและรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
- จัดทำสถิติการรับและจ่ายเงินนอกงบประมาณ
- จัดทำสถิติเกี่ยวกับการรับและจ่ายเงินอุดหนุน
- การรายงานสถิติการคลังประจำปีและให้บริการข้อมูลทางด้านสถิติการคลัง
- จัดทำกระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณและงบประมาณคงเหลือ
- สรุปค่าใช้จ่ายเงินรวมเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายเงิน
- จัดทำรายละเอียดการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย (โอนลด-โอนเพิ่ม)

ส่วนพัสดุ แบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย

1. ฝ่ายจัดหาพัสดุ แบ่งออกเป็น 2 งาน คือ

1.1 งานจัดซื้อจัดจ้าง มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนีั

- จัดทำแผนจัดหาพัสดุของเทศบาลเมืองมาบตาพุด โดยรวบรวมจากทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
- จัดหาพัสดุทุกชนิดทุกวิธีตามระเบียบพัสดุให้กับทุกหน่วยงานของเทศบาลเมืองมาบตาพุดจากงบประมาณทุกประเภท
- ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนการจัดหาพัสดุ
- จัดทำข้อมูลสถิติสรุปผลการจัดหาพัสดุ
- จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส
- จัดหาพัสดุตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของทางราชการ
- จัดซื้อจัดจ้างระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-Laas)

1.2 งานสัญญาและหลักประกัน

- ควบคุมและจัดทำสัญญาจ้าง/ สัญญาซื้อขายและข้อตกลงจ้าง/ข้อตกลงซื้อ
- จัดทำทะเบียนควบคุมสัญญาและข้อตกลง
- จัดทำทะเบียนคุมหลักประกันซอง/ หลักประกันสัญญา
- ตรวจสอบและคืนหลักประกันซอง/ หลักประกันสัญญาตามกำหนด
- แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาและข้อตกลง

2. ฝ่ายทะเบียนพัสดุ แบ่งออกเป็น 2 งาน คือ

2.1 งานทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- จัดทำทะเบียนควบคุมทรัพย์สินทั้งหมดของเทศบาลเมืองมาบตาพุด
- บันทึกทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน
- จัดทำงบทรัยพ์สินประจำปี
- จัดทำรายละเอียดทรัพย์สินทั้งหมดของเทศบาลและรายละเอียดทรัพย์สินประจำปี
- กำหนดรหัสทรัพย์สินและติดตามการเขียนเลขรหัสทรัพย์สินทุกหน่วยงาน
- จำหน่ายทรัพย์สินที่ชำรุดเสื่อมสภาพหมดความจำเป็นในการใช้งานและจำหน่ายออกบัญชีหรือทะเบียนคุมทรัพย์สิน
- ประสานงานกับทุกหน่วยงานในการวางรูปแบบการควบคุมทรัพย์สินให้เป็นระบบ

2.2 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- จัดซื้อวัสดุุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สินทั้งหมดของเทศบาล
- จัดจ้างเหมาบุคคลภายนอกหรือเอกชนในการซ่อมแซมทรัพย์สินบของเทศบาล
- ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างเพื่อซ๋อมแซมและบำรุงทรัพย์สินให้เกิดความรวดเร็วทันเวลาและทันเหตุการณ์
- จัดทำข้อมูลสถิติการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน
- ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการสั่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องจักร เครื่องยนต์ทุกประเภท

ส่วนพัฒนารายได้ แบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย

1. ฝ่ายพัฒนารายได้ แบ่งออกเป็น 2 งาน คือ

1.1 งานพัฒนารายได้ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- พิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมิน และกำหนดค่ารายปีของภาษีโรงเรือนและที่ดิน
- จัดทำประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้ายและภาษีท้องที่
- จัดทำบัญชีผู้ที่อยู่ในข่ายชำระภาษีฯ จากทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท.5)
- จัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีทราบล่วงหน้า
- รับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษีฯ
- พิจารณาการประเมินและกำหนดค่าภาษีฯ เบื้องต้นเพื่อนำเสนอพนักงานเจ้าหน้าที่
- แจ้งผลการประเมินค่าภาษีฯ แก่ผู้ชำระภาษี
- จัดเก็บและรับชำระค่าภาษีฯ
- จัดทำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้ชำระภาษีฯ กรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินและไม่ชำระภาษีฯ ภายในกำหนด
- ประสานงานกับงานนิติการ เพื่อดำเนินการแก่ผู้ค้างชำระภาษีฯ
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

1.2 งานผลประโยชน์

- จัดทำสัญญาเช่าการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน
- จัดทำทะเบียนคุมสัญญาเช่าฯ.
- จัดทำทะเบียนคุมค่าเช่าการใช้ประโยชน์ทางหลวงหมายเลข 3392 (0100) ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 3
- จัดทำทะเบียนคุมค่าตอนแทนการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำแม่น้ำ
- จัดทำทะเบียนคุมค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย (รายเดือน)
- จัดทำทะเบียนคุมและรับจดทะเบียนพาณิชย์
- รับชำระค่าเช่า ค่าตอบแทนการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำแม่น้ำ ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆ
- จัดทำรายงานการจดทะเบียนพาณิชย์
- จัดทำหนังสือแจ้งผู้ชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย (รายเดือน) ทราบล่วงหน้า
- ควบคุมการเบิกจ่ายในเสร็จรับเงิน
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

2. ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน แบ่งออกเป็น 2 งาน คือ

2.1 งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

- จัดทำแผนที่แม่บท แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ทั้งระบบเอกสารและระบบสารสนเทศ
- ปรับแก้ไข รายการข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สิน
- สำรวจข้อมูลภาคสนาม ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สิน เพื่อปรับข้อมูลในแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
- จัดทำรายงานผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีประจำเดือน
- สำรวจข้อมูลภาคสนาม ตรวจสอบข้อมูลโรงงานต่างๆ ตามแผนปฏิบัติงาน และโรงงานทั่วไป รวมทั้งการแจ้งหยุดผลิตของผู้ประกอบการ เพื่อนำมาปรับข้อมูลในแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
- การคัดลอกข้อมูลที่ดินพร้อมทั้งหารหัสประจำแปลงที่ดิน
- ปรับข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สิน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ผ.ท.1, 2, 3, 4, 6, 7, 13, 17)
- จัดทำรายงาน ตามแบบ 2/1
- ประสานงานกับที่ดินเพื่อคัดลอกข้อมูลที่ดิน
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย

2.2 งานบริการข้อมูล

- ให้บริการข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ในการค้นหาตำแหน่งข้อมูล
- บริการข้อมูลเกี่ยวกับผู้ชำระภาษี
- บริการข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สิน
- ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ของข้อมูลแผนที่่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
- ประชาสัมพันธ์ งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
- การจัดเก็บข้อมูลเข้าแฟ้มสาระบบ
- รับคำร้องกรณีผู้ประกอบการแจ้งหยุดการผลิต / ซ่อมบำรุง (Shut down)
- ตรวจสอบกรณีที่ผู้ประกอบการแจ้งหยุด
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงงาน ผู้ประกอบการ
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย

ข้ามไปยังทูลบาร์