หัวหน้าส่วนราชการ

นายชัยณรงค์ ใจแปง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร. 091-8540659

นายชัยณรงค์ ใจแปง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร. 091-8540659

นางสาวธัญวลัย รุจีภรพิพัฒนกุล

หัวหน้าสำนักปลัด

053-950063 ต่อ 103

นางสาวสุชาดา วันตื้อ

ผู้อำนวยการกองคลัง

053-950063 ต่อ 105

นายศิริ เติมพันธ์

ผู้อำนวยการกองช่าง

053-950063 ต่อ 106

นางสาวธัญวลัย รุจีภรพิพัฒนกุล

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

053-950063 ต่อ 105

ข้ามไปยังทูลบาร์