คณะผู้บริหาร

ว่าที่ร้อยตรีพรชัย ใจแปง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย

โทร. 08-0041-2786

นายวิมล อรัญญิก

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย

โทร. 08-1784-4166

นายจิรพนธ์ ปะกู

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย

โทร. 06-4205-3750

นายกฤษฎา ธรรมโน

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย

โทร. 06-2276-2208

ข้ามไปยังทูลบาร์