การขับเคลื่อนการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน และการแก้ไขปัญขยะในตำบลศรีถ้อย

เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2566 ว่าที่ร้อยตรีพรชัย ใจแปง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย ได้จัดประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาขยะในตำบล และแนวทางการขับเคลื่อนการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนตำบลศรีถ้อย โดยมีผู้นำหมู่บ้าน สมาชิกสภาฯ และประชาชนเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นถึงแนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าวฯ รวมถึงการดำเนินการเป็นแบบอย่างในการจัดทำขยะเปียกลดโลกร้อนเพื่อให้ประชาชนนำไปปฏิบัติตาม

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์