ประกวดราคาซื้อรถแทรกเตอร์ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ แรงม้า พร้อมชุดผานดันดินและผานคัดท้ายจำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ข้ามไปยังทูลบาร์