โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 20- 21 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชน ได้แสดงความคิดเห็นในการเสนอโครงการในการพัฒนาหมู่บ้าน เพื่อเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับตำบลในการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2567

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์