ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย เรื่อง ประกาศข้อกำหนดขอบเขตและรายละเอียดของงาน (TOR) จ้างเหมาโครงการจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้ามไปยังทูลบาร์