ประกาศรายชื่อประชาชนผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐ และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๖๑

ข้ามไปยังทูลบาร์