ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับการช่วนเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่๒)พ.ศ.๒๕๖๑

ข้ามไปยังทูลบาร์