ประกาศร่างคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุโครงการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย

คุณลักษณะเฉพาะรถกระเช้าไฟฟ้า

ผู้สนใจสามารถวิจารณ์เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ เป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ทางไปรษณีย์ตอบรับ ด่วนพิเศษ (EMS) ไปที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย งานพัสดุ กองคลัง เลขที่ 59 หมู่ 2 ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180 หรือ e-mail: 6571005@dla.go.th ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 – 31 พฤษภาคม 2565 วันเวลาราชการ

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์