วันที่ 5 เมษายน 2565 ว่าที่ร้อยตรีพรชัย ใจแปง นายก อบต.ศรีถ้อย เป็นประธานเปิด โครงการบริหารจัดการน้ำตำบลศรีถ้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้ประชาชน เข้าใจ รู้หลักการบริหารจัดการน้ำ และสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

ข้ามไปยังทูลบาร์