วันที่ 29-30 มีนาคม 2565 ว่าที่ร้อยตรีพรชัย ใจแปง นายก อบต.ศรีถ้อย เป็นประธานเปิด โครงการอบรม อปพร.หลักสูตรทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อทบทวน และเพิ่มศักยภาพ อปพร. ในการปฏิบัติหน้าที่ให้พร้อมอยู่เสมอ

ข้ามไปยังทูลบาร์