ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกส้ราง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี 2565

ข้ามไปยังทูลบาร์