การมีส่วนร่วมของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย

เมื่อวันจันทร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ว่าที่ร้อยตรีพรชัย ใจแปง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย เป็นประธานประชุมผู้บริหาร และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย ในประเด็น การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน การนำนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ และกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส

ในการนี้ ว่าที้อยตรีพรชัย ใจแปง ระบุว่า การประชุมครั้งนี้หวังว่าจะเป็นการช่วยยกระดับ/ปรับปรุง/พัฒนา/ส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย พัฒนาปรับปรุงผลการประเมิน ITA /ช่วยยกระดับการบริหารจัดการดียิ่งขึ้นให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป

 

 

 

 

ข้ามไปยังทูลบาร์