วันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. ว่าที่ร้อยตรีพรชัย ใจแปง นายก อบต.ศรีถ้อย พร้อมด้วย ปลัด อบต. เจ้าหน้าที่พนักงาน อบต.ศรีถ้อย ประชุมหารือเตรียมรับผู้ป่วยที่กลับมาจากโรงพยาบาลสวนปรุง โดยบูรณาการร่วมกับโรงพยาบาลสวนปรุง โรงพยาบาลแม่สรวย รพ.สต.ตำบลศรีถ้อย อบต.ศรีถ้อย และชุมชน เพื่อดูแลให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข

ข้ามไปยังทูลบาร์