จัดอบรมให้ความรู้ ภาวะทุพโภชนาการ และไอโอดีน เพื่อสุขภาพในเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยนางสาวศิริฝน ทาแกง รองปลัด กล่าวรายงาน นายชนะพล เครือนวล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย เป็นประธานเปิดโครงการ

วันที่ 2 สิงหาคม 2564 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อบต.ศรีถ้อย จัดอบรมให้ความรู้ ภาวะทุพโภชนาการ และไอโอดีน เพื่อสุขภาพในเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยนางสาวศิริฝน ทาแกง รองปลัด กล่าวรายงาน นายชนะพล เครือนวล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย เป็นประธานเปิดโครงการ
ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ประกอบอาหาร และผู้ปกครองเด็กจำนวน 75 คน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

ข้ามไปยังทูลบาร์