ประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยงานต่างๆ จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และหน่วยปฏิบัติการวิจัยสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุและคนพิการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดทำคู่มือ ตัวอย่างที่ดีในการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการและคนทุกวัย เพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้หน่วยงานราชการต่าง ๆ และประชาชนทั่วไปสามารถอ่านและทำความเข้าใจอย่างง่าย ๆ เพื่อสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับคนพิการและผู้สูงอายุ
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย โดยศูนย์บริการคนพิการทั่วไปตำบลศรีถ้อยจึงขอเชิญชวนหน่วยงานเอกชน หน่วยงานราชการในพื้นที่ตำบลศรีถ้อย หรือหน่วยงานอื่น ๆ จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นฐานสำหรับคนพิการ ดูตัวอย่างได้จากไฟล์ข้างล่างนี้

ดาวน์โหลดเอกสาร

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์