เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ หอประชุมอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

ผู้บริหารและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ หอประชุมอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

ข้ามไปยังทูลบาร์