คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฎิบัติราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

CCF 000068

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์