การจัดประชุม ประชาคม การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564 เพื่อรับฟังปัญหา ความต้องการ และแนวทางการพัฒนาของแต่ละชุมชน แต่ละหมู่บ้านในพื้นที่ 12 หมู่บ้าน ตลอดจนบูรณาการดำเนินงานร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมในทุกระดับ อันนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ

ระหว่างวันที่ 5 - 26 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย โดยงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ดำเนินการจัดประชุม ประชาคม การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564 เพื่อรับฟังปัญหา ความต้องการ และแนวทางการพัฒนาของแต่ละชุมชน แต่ละหมู่บ้านในพื้นที่ 12 หมู่บ้าน ตลอดจนบูรณาการดำเนินงานร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมในทุกระดับ อันนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ

ข้ามไปยังทูลบาร์