ประกาศราคากลางองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย เรื่องประกาศราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 3 โครงการ

ประกาศราคากลางองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย เรื่องประกาศราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 3 โครงการ
1.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ป้านป่าหวาย หมู่ที่ 2
2.โครงการก่อสร้างอาคารส่งเสริมอาชีพกลุ่มพัฒนาสตรี บ้านห้วยเฮี้ย หมู่ที่ 5
3.โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ในฌาปณสถาน หมู่ที่ 1

ดาวน์โหลดเอกสาร

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์