การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่

การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท แก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์