หัวหน้าส่วนราชการ

นายชนะพล เครือนวล

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

053-950063 ต่อ 102

นางสาวศิริฝน ทาแกง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

053-950063 ต่อ 103

สิบตำรวจตรีมงคล ปากหวาน

นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด

053-950063 ต่อ 103

นางสาวสุชาดา วันตื้อ

ผู้อำนวยการกองคลัง

053-950063 ต่อ 105

นายวิทยา กุลดี

ผู้อำนวยการกองช่าง

053-950063 ต่อ 106

นางสาวศิริฝน ทาแกง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

053-950063 ต่อ 105

ข้ามไปยังทูลบาร์