หัวหน้าส่วนราชการ

นายชนะพล เครือนวล

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร. 082-1874298

นางสาวศิริฝน ทาแกง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร. 081-2899009

นางสาวธัญวลัย รุจีภรพิพัฒนกุล

หัวหน้าสำนักปลัด

053-950063 ต่อ 103

นางสาวสุชาดา วันตื้อ

ผู้อำนวยการกองคลัง

053-950063 ต่อ 105

นายวิทยา กุลดี

ผู้อำนวยการกองช่าง

053-950063 ต่อ 106

นางสาวศิริฝน ทาแกง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

053-950063 ต่อ 105

ข้ามไปยังทูลบาร์