คณะผู้บริหาร

นายชนะพล เครือนวล

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย

นางสาวศิริฝน ทาแกง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ข้ามไปยังทูลบาร์