คณะผู้บริหาร

นายชนะพล เครือนวล

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย

053-950063 ต่อ 102

นางสาวศิริฝน ทาแกง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

053-950063 ต่อ 103

นางสาวศิริฝน ทาแกง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด

053-950063 ต่อ 103

นางสาวสุชาดา วันตื้อ

ผู้อำนวยการกองคลัง

053-950063 ต่อ 105

นายวิทยา กุลดี

ผู้อำนวยการกองช่าง

053-950063 ต่อ 106

นางสาวสุชาดา วันตื้อ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

053-950063 ต่อ 105

ข้ามไปยังทูลบาร์