คณะผู้บริหาร

ว่าที่ร้อยตรีพรชัย ใจแปง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย

053-950063 ต่อ 102

นายวิมล อรัญญิก

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย

นายจิรพนธ์ ปะกู

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย

นายกฤษฎา ธรรมโน

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย

ข้ามไปยังทูลบาร์