หน้าแรก

ข้อมูลทั่วไป

ITA

ลิงก์แนะนำ


กิจกรรมข่าวสาร

1 2 3 16

ข่าวประชาสัมพันธ์

16 พฤษภาคม 2566 ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
15 พฤษภาคม 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 15
11 พฤษภาคม 2566 ประชาสัมพันธ์การสรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2566
8 พฤษภาคม 2566 รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๖
2 พฤษภาคม 2566 การประชาสัมพันธ์คู่มือการปฏิบัติตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด
27 เมษายน 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 14

การจัดซื้อจัดจ้าง

11 พฤษภาคม 2566 ประชาสัมพันธ์การสรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2566
24 เมษายน 2566 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่๒ (เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖)
11 เมษายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถแทรกเตอร์ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ แรงม้า พร้อมชุดผ่าน ดันดินและผานคัดท้ายจำนวน ๑คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
10 เมษายน 2566 ประชาสัมพันธ์การสรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2566
13 มีนาคม 2566 ประชาสัมพันธ์การสรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
9 กุมภาพันธ์ 2566 ประชาสัมพันธ์การสรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2566

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.
[rss_gprocurement type="P0"] [rss_gprocurement type="B0"]
[rss_gprocurement type="15"] [rss_gprocurement type="D0"] [rss_gprocurement type="W0"]
[rss_gprocurement type="D1"] [rss_gprocurement type="W1"] [rss_gprocurement type="D2"] [rss_gprocurement type="W2"]

หนังสือราชการจาก สถ.

หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 08/06/2566หน่วยงานเลขที่หนังสือหนังสือลงวันที่วันที่ลงเว็บไซต์
-
หนังสือราชการ สถ.หน่วยงานเลขที่หนังสือหนังสือลงวันที่วันที่ลงเว็บไซต์
การเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 [บัญชีเรียกรายงานตัว ในเขต]     [บัญชีเรียกรายงานตัว ข้ามเขต] [บัญชีตำแหน่งในเขต]     [บัญชีตำแหน่งข้ามเขต]สน.บถ.-07/06/256607/06/2566
แจ้งกำหนดการอบรมและประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิค และวิธีการ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำโครงการในงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567 รุ่นที่ 16 - 20กพส.มท 0810.3/ว235007/06/256607/06/2566
แจ้งรายชื่อผู้ชำระเงินค่าลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อป้องกันยาเสพติดในระดับครอบครัวด้วยองค์ความรู้ด้านทักษะสมองในการบริหารจัดการชีวิต (Executive Functions : EF) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1กศ.มท 0816.5/ว231406/06/256607/06/2566
รัฐบาลญี่ปุ่นเปิดรับข้อเสนอคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น [สิ่งที่ส่งมาด้วย]กพส.มท 0810.2/ว231206/06/256607/06/2566
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 3 [บัญชีแนบท้าย]กพส.มท 0810.4/ว234307/06/256607/06/2566
แนวทางการจัดซื้อนมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566กศ.มท 0816.2/ว234907/06/256607/06/2566
แจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างหลอกลวงการทำธุรกรรมชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสน.คท.มท 0808.3/ว234207/06/256607/06/2566
การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดเหตุอุทกภัย [เอกสารแนบ]กสว.มท 0820.2/ว230706/06/256607/06/2566
การจัดทำแบบสอบถาม เรื่อง สถานการณ์ปัญหาเด็กและเยาวชนไทย ประจำปี 2566กศ.มท 0816.5/ว232906/06/256607/06/2566
แบบตรวจร่างข้อบัญญัติ/ร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมสน.คท.มท 0808.2/ว229502/06/256607/06/2566
หารือการประเมินราคาสิ่งปลูกสร้างตามประเภทของสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562สน.คท.มท 0808.3/ว487002/06/256606/06/2566
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566กพส.มท 0810.6/ว227802/06/256606/06/2566
การสำรวจข้อมูลความประสงค์ของเทศบาลเพื่อการพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ (Smart City)กพส.มท 0810.2/ว226402/06/256606/06/2566
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กวัยเรียนผ่านกิจกรรมโรงเรียนผู้พิทักษ์ฟันดีกศ.มท 0816.3/ว226902/06/256606/06/2566
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ.DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ (รหัสหลักสูตร 650109 - 65) (เพิ่มเติม)กศ.มท 0816.1/ว230606/06/256606/06/2566
การรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ผ่านระบบ (ปพ.3) ออนไลน์ [สิ่งที่ส่งมาด้วย]     [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]กศ.มท 0816.3/ว223131/05/256606/06/2566
การปรับปรุงข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการที่รับเงินผ่านบัญชีธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)กพส.มท 0810.6/ว227902/06/256606/06/2566
การหารือการใช้บังคับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกม.มท 0804.3/ว229002/06/256606/06/2566
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [สิ่งที่ส่งมาด้วย]สน.คท.มท 0808.3/ว228102/06/256602/06/2566
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสน.คท.มท 0808.3/ว229702/06/256602/06/2566

สถิติผู้เข้าใช้งาน

  • 126069ทั้งหมด:
  • 8วันนี้:
  • 12เมื่อวานนี้:
  • 135สัปดาห์ที่แล้ว:
  • 135ต่อเดือน:
  • 18ต่อวัน:
  • 0ออนไลน์ในขณะนี้:
  • 12 ตุลาคม 2018เริ่มนับ:

กิจกรรม/ข่าวสาร

ข้ามไปยังทูลบาร์